ศึกแย่ง‘นักบิน’ปะทุ ผลิตไม่ทันดีมานด์ทะลัก 5 แสนคน

ศึกแย่ง‘นักบิน’ปะทุ ผลิตไม่ทันดีมานด์ทะลัก 5 แสนคน ปัญหาการขาดแคลนนักบินมิได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในเมืองไทย แต่กำลังกลายเป็นปัญหาระดับโลกสืบเนื่องจากอัตราการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำที่ขยายตัวตามจำนวนนักท่องเท...

รายการข่าว3มิติกับวิศวกรรมการบินฯ สจล.

จากการเติบ โตขึ้นของอตุสาหกรรมการบินทั่วโลก ทำให้อาชีพนักบินพาณิชย์ หรือ กัปตัน เกิดการขาดแคลน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ใช้เวลา...

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันของรัฐบาลเต็มรูปแบบ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ปี 2547 ที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภู­มิภาค รวมทั้งการเปิดเสรีทางการบิน ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนนักบ...

เปิดประตูสู่โลกนักบิน..กับสถาบันการบินพลเรือน – Springnews

ทำความรู้จักสถาบันการศึกษาที่พัฒนาบุคลาก­รทางการบินและวิศวกรรมศาสตร์ กับสถาบันการบินพลเรือนที่เปิดโลกทัศน์ให้­แก่ผู้ศึกษาทางด้านการบินกันค่ะ...

สบพ.เปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีAP-104

สถาบันการบินพลเรือน เปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี AP-104 พัฒนานักบินรุ่นใหม่ จำนวน 25 คน นาวาอากาศเอก จิรพล เกื้อด้วง ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กล่าวว่า สบพ. ได้เปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี - เค...