หลายคนที่อาจจะไม่มั่นใจในคำศํพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ วันนี้เรามาลองอ่านและทำความรู้จักเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พบเห็นได้บ่อยๆ ในสนามบิน เผื่อมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศ แล้วไม่มีภาษาไทยกำกับไว้เลย จะได้เอาตัวรอดได้ กับภาษาอังกฤษเบื้องต้นเกี่ยวกับสนามบินค่ะ

รวม คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน

ภาพจาก สนามบินสุวรรณภูมิ

การขึ้นเครื่องบิน เราจะไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินนั้นๆ แล้วเจ้าหน้าที่จะให้ Boarding Pass = บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน, จากนั้นเราก็ต้องผ่านวิธีการ Immigration = การตรวจคนเข้าเมือง เพื่อตรวจสอบหนังสือเดินทาง จากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปที่ Gate = ประตูที่จะขึ้นเครื่องบิน ตามหมายเลขที่ระบุไว้ ส่วนระหว่างทางเราจะได้เจอ ได้ยินภาษาอังกฤษอะไรบ้าง มาดูกันเลย …

คำศัพท์ : ความหมาย
Airline Counter : เคาน์เตอร์สายการบิน
Aisle seat : ที่นั่งริมทางเดิน
Window seat : ที่นั่งริมหน้าต่าง
Boarding pass : ตั๋วเครื่องบิน , บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน, เอกสารระบุเลขที่นั่งใช้สำหรับผ่านเข้าเขต ผู้โดยสารขาออกและขึ้นเครื่องบิน
Carry-on luggage : สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบิน
Check-in desk : เคาน์เตอร์เช็ค-อิน
Excess baggage : กระเป๋าน้ำหนักเกิน
Excess baggage charge : ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน
One-way trip : เดินทางเที่ยวเดียว
Overweight : น้ำหนักเกิน
Immigration : ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทำการตรวจเอกสาร วีซ่า
Immigration Form : ใบตรวจคนเข้าเมือง
Passport หนังสือเดินทาง
Transit Passenger : ผู้โดยสารที่แวะลงสนามบินแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องโดยไม่แวะเข้าอยู่ในประเทศหรือเมืองนั้นๆ
Passenger : ผู้โดยสารสายการบิน

air

Air traffic control : หอควบคุมการบิน
Aircraft , Airplane, Plane: เครื่องบิน
Airline : สายการบิน
Airport : สนามบิน
Arrivals : เที่ยวบินขาเข้า (Departures : เที่ยวบินขาออก)
Arrivals are delayed : เครื่องบินล่าช้า
Cabin : ห้องโดยสาร
Cockpit : ห้องนักบิน
Concourse : ชานชาลา
Control tower : หอควบคุม

Customs-channels

Customs : ศุลกากร
Customs officiall : เจ้าหน้าที่ศุลกากร ทำหน้าที่ตรวจเช็ค สัมภาระที่นำติดตัวเข้าประเทศ
Currency Exchange : บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
Delayed : ล่าช้า
Departures : เที่ยวบินขาออก
Departures are delayed : เที่ยวบินขาออกล่าช้า
Departure lounge : ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก
Departure time : เวลาเครื่องบินออก
Direct flight : เที่ยวบินไม่จอดแวะ
Domestic flight : เที่ยวบินภายในประเทศ
Duty free shop : ร้านค้าปลอดภาษี
Emergency exit : ทางออกฉุกเฉิน
Emergency landing : ลงจอดฉุกเฉิน

gate ประตูขึ้นเครื่อง

Flight number : หมายเลขเที่ยวบิน
Gate : ประตูขึ้นเครื่อง
Information Counter : บริการสอบถาม
In-flight manual : คู่มือบนเครื่องบิน
International flight : เที่ยวบินต่างประเทศ
Landing : ลงจอด
Lost and Found : บริการติดตามสัมภาระ จุดแจ้งกระเป๋าเดินทางหาย
Oversize baggage claim : ช่องรับสัมภาระเกินขนาด
Passengers lounge : ห้องรับรองผู้โดยสาร
Plane : เครื่องบิน
Registered luggage : สัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว
Runway : ทางขึ้นลงเครื่องบิน
Carousel : สายพานหรือรางเลื่อนรับกระเป๋า
Free Airport Shuttler :รถรับส่งระหว่าง TERMINAL ภายในสนามบินฟรี

rrnyc-to-cincinnati-round-trip-ticket_300

Round trip : เดินทางไปกลับ
Tourist : นักท่องเที่ยว
Travel agency : บริษัทนำเที่ยว
Trolley : รถเข็นสัมภาระ
To board : ขึ้นเครื่อง
Terminal : สถานี
To land : ลงจอด
To check in : เช็ค-อิน
Timetable : ตารางเวลา
Take-off : ออกตัว
Seat belt : เข็มขัดนิรภัย
Seat : ที่นั่ง

วีซ่า พาสปอร์ต

Visa : วีซ่า
Air Hostess : แอร์โฮสเตส
Air Steward : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย
Air Stewardess : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง
Copilot : นักบินร่วม
Crew : ลูกเรือ
Pilot : นักบิน
Flight : attendant พนักงานบนเครื่องบิน

firstclass

ในเครื่องบินหนึ่งลำ ก็จะมีการจัดสันพื้นที่ภายใน แบ่งเป็น 3 ระดับ
1) First Class = ระดับที่แพงที่สุด
2) Business Class = ระดับที่นั่งสำหรับนักธุรกิจ
3) Economy Class = ระดับที่นั่งชั้นประหยัด

Aisle : ทางเดินระหว่างแถวที่นั่ง
Lavatory or Toilet : ห้องน้ำ
เวลาจะเข้าห้องน้ำจะมีไฟที่หน้าห้องน้ำเขียนว่า “Vacant = ว่าง” สามารถเข้าได้เลย
แต่ถ้าไฟที่หน้าห้องน้ำขึ้นคำว่า “Occupied = กำลังมีคนใช้ห้องน้ำอยู่”
และ “No smoking = ห้ามสูบบุหรี่”

ข้อควรรู้เกี่ยวกับห้องน้ำบนเครื่องบิน > http://travel.mthai.com/travel_tips/66036.html

Information : ข้อมูล
Ticket offices : ห้องจำหน่ายตั๋ว
Lockers : ตู้/ ลิ้นชัก
Payphones : โทรศัพท์สาธารณะ
Restaurant : ร้านอาหาร
Check-in closes 40 minutes before departure : เช็คอินปิด 40 นาทีก่อนการเดินทาง
Gates 1-32 : ประตูหมายเลข 1-32
Tax free shopping : สินค้าปลอดภาษี
Duty free shopping : สินค้าปลอดภาษีที่รัฐเป็นคนจ่ายคืนให้ทีหลัง
Transfers : โยกย้าย/ เคลื่อนย้าย
Flight connections : การต่อเที่ยวบิน
Baggage reclaim : สายพานลำเลียงกระเป๋าเดินทาง
Passport control : ด่านตรวจหนังสือเดินทาง
Customs : ศุลกากร
Car hire : การเช่ารถ
Departures board : กระดานผู้โดยสารขาออก
Check-in open : เปิดให้ตรวจกะเป๋า
Go to Gate … : ไปที่ประตู …
Cancelled : ยกเลิกไปแล้ว
Now boarding : ขึ้นเครื่องได้แล้ว
Last call : เรียกครั้งสุดท้าย
Gate closing : ประตูกำลังปิด
Gate closed : ประตูปิดไปแล้ว
Departed : ออกไปแล้ว
Arrivals board : กระดานผู้โดยสารขาเข้า
Expected 23:25 : คาดว่าในเวลา 23:25 น.
Landed 09:52 : (เครื่องบิน) ลงจอดในเวลา 09:52 น.

ประโยคที่เราจะได้ยินเสมอๆ บนเครื่องบิน
Please fasten your seat beit. :  กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย
Cabin crew prepare for take-off. : ให้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินขึ้น
Cabin crew prepare for landing. : ห้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินลง

รวม คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน

ข้อมูลบางส่วนจาก http://www.crewsociety.com/2412http://www.dmc.tv/
ภาพประกอบจาก www.suvarnabhumiairport.com, www.tatnews.orgm Suvarnabhumi Airport Bangkok Thailand