ทำความรู้จักสถาบันการศึกษาที่พัฒนาบุคลาก­รทางการบินและวิศวกรรมศาสตร์ กับสถาบันการบินพลเรือนที่เปิดโลกทัศน์ให้­แก่ผู้ศึกษาทางด้านการบินกันค่ะ