นาวาอากาศตรีพงษ์ธร เทพกาญจนา ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันสายการบินไทยรับสมัครนักบินปีละ 100 คน แต่จะเพิ่มเป็น 120 คน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน  โดยปัจจุบัน สายการบินไทยมีจำนวนนักบิน มากกว่า 1,400 คน

โดยการบินไทย ประเมินว่าในอนาคตความต้องการนักบินจะเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว  แต่อย่างไรก็ตาม การบินไทยยังไม่ประสบปัญหาขาดแคลนนักบิน และอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้

สายการบินไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนานักบินให้ได้มาตรฐาน โดยนักบินจะต้องเข้ารับการฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลองอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี รวม 16 ชั่วโมง ซึ่งเครื่องฝึกบินจำลองนี้ สามารถจำลองสถานการณ์การบินได้ ทั้งการนำเครื่องขึ้น สภาพอากาศที่มีผลต่อการบิน ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง ร้อยละ 99.9