จากการเติบ โตขึ้นของอตุสาหกรรมการบินทั่วโลก ทำให้อาชีพนักบินพาณิชย์ หรือ กัปตัน เกิดการขาดแคลน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ใช้เวลา 4 ปี สามารถผลิตนักบินป้อนเข้าสู่ตลาดได้ประมาณ 50 คนต่อปี