วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันของรัฐบาลเต็มรูปแบบ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ปี 2547 ที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภู­มิภาค รวมทั้งการเปิดเสรีทางการบิน ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนนักบิน ที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยการบินนานาชาติขึ้น ในวันที่ 2 เมษายน 2550 มีหน้าที่จัดการศึกษา ดำเนินการวิจัยและให้การบริการทางวิชาการเ­พื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชา­การและวิชาชีพด้านการบินและอวกาศ